Riktlinjer

Nedan finner du föreningens riktlinjer

Enligt lagen har den som äger en byggnad och den som bedriver verksamhet där, det yttersta ansvaret för sitt brandskydd. Det innebär en skyldighet att i skälig omfattning hålla utrustning för livräddning vid brand och att i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. I SRVFS 2004:3 så framgår det vad lagen säger men för att förenkla så har styrelsen arbetat fram två dokument om vad som gäller för de boende. Här framgår tex vad man får respektive inte får förvara i föreningens källargångar. Men också hur ansvaret fördelas mellan boende och styrelse.

PDF: Systematiskt brandskyddsarbete i bostadsrättsföreningen Skönstaholm

PDF: Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) – Bilaga – Goda råd för brandsäkerhet i bostad och förråd

PDF: Riktlinjer för förändring av bostadens in- och utsida 2020

PDF: P-plats-policy