Viktig information om tillstånd för renoveringar och markarbeten

Skriven av: Stefan Gillgren i Nyheter

På förekommen anledning måste styrelsen återigen informera om att det är obligatoriskt att alltid först, skriftligen, söka tillstånd för renoveringsarbeten i lägenhet och på mark utanför lägenhet. Om renovering sker utan skriftligt tillstånd från styrelsen kan ni tvingas att, på egen bekostnad, återställa genomfört arbete. Betänk att ni inte äger er lägenhet – som bostadsrättsägare är ni delägare i en ekonomisk förening som i sin tur gemensamt äger marken och byggnaderna.

I den egna bostadsrättslägenheten krävs godkännande i förväg för följande arbeten:

* Alla förändringar i vatten- och avloppsledningar och det gemensamma värmesystemet.

* Alla nybyggnationer av våtrum eller tvättstugor.

* Alla större förändringar i källarvåningarna, särskilt om de ska göras om till bostadsyta.

* Alla förändringar vad gäller rivning eller nybyggnation av innerväggar.

* Alla installationer på utsidan av husen, såsom vattenutkastare, eluttag, markiser och redskapsbodar. Utearmaturer får inte bytas ut eller förändras!

Hyresgäster har inte rätt att genomföra förändringar i sina lägenheter utöver renovering av ytskikt (målning, tapetsering osv).

På den egna skötselytan krävs godkännande i förväg för följande arbeten:

* Alla större markarbeten utöver planteringar av växter och buskar. Hit räknas stenläggning, förändringar i markhöjder och byggande av murar, staket eller andra avskiljare.

* Alla byggnationer på höjden, t.ex. redskapsbodar, räcken, plank och murar.

* Fällning av träd och större buskar.

Ansökan för ovanstående arbeten ska göras skriftligen och minst sex veckor innan planerad start till info@skonstaholm.se. Beakta att styrelsen har möte var fjärde vecka under höst, vinter och vår, men inga möten under somrarna. Bifoga bilder av hur det ser ut i dag och en ritning samt beskrivning över vilka förändringar ni har tänkt göra. I samband med renovering uppmanas ni också ta del av de antikvariska råd och riktlinjer som föreningen antagit.

Boende som inte inväntar styrelsens godkännande kan tvingas återställa genomfört arbete. Föreningen kan annars låta genomföra sådan återställning på medlemmens bekostnad.

Brf Skönstaholm är ett mycket välbevarat och sammanhållet radhusområde. Det gör området unikt och höjer värdet på våra bostäder. Det ligger därför i allas vårt intresse att området fortsätter vara enhetligt och sammanhållet.

/ Styrelsen

18 aug 2017