Tips till trädgården

Skriven av: Stefan Gillgren i Nyheter

I mitten av maj hölls ett informationsmöte med Landskapslaget och IT-underhåll om våra allmänna ytor och tips för den egna skötselytan. De dokument som då utlovades på hemsidan har tyvärr tagit tid att få in, men här kommer de:

PDF: Tips till trädgården

PDF: Växtlista 40-50-tal

Nedan följer ett referat från mötet:

Möte med landskapsarkitekterna och trädgårdsmästaren

2014-05-15 i Lokalen

Ett 50-tal Skönstaholmare slöt upp på informationsmötet om skötselprogrammet för de allmänna ytorna i Skönstaholm. Landskapsarkitekterna Bibbi Leine och Åsa Setterby Modéus från Landskapslaget deltog, tillsammans med Lasse Berg från vår trädgårdsentreprenör IT-underhåll.

Landskapslaget firar 10 år i Skönstaholm. De anlitades av Stockholmshem 2004 och var ute i området redan då för att se över behovet av restaurering av utemiljön. Den översiktliga genomgången togs dock inte vidare av Stockholmshem.

Det fanns en del problem. Skötseln av grönytor var inte bra och det var igenvuxet, både på allmänna ytor och i trädgårdarna. Alla gångvägar hade asfalterats. Från början fanns olika material på gångvägarna. Lekplatserna var förfallna. Många växter av finare slag hade försvunnit.

Ny kontakt togs i augusti 2010. De problem som hade konstaterats 2004 hade blivit större eftersom Stockholmshem inte vidtagit några åtgärder.

Föreningen har försökt få ta över skötseln av torget utanför centrumhuset, men kommunen tillåter inte det. Däremot har de överlåtit skötseln av rundeln åt föreningen.

Planteringsplan finns på Arkitekturmuseum. Kopior av växtlistorna togs av Landskapslaget under deras arbete med gestaltningsprogrammet men de är aningen svårlästa. Det ska undersökas om kopior kan göras tillgängliga för boende. Önskemål finns om att få dem på hemsidan av åhörare.

Den utrensning, föryngring och beskärning som gjorts har syftat till att ta fram gamla arter som inte haft kraft att växa bland sly, och rensa bort sly och arter som inte planterats in ursprungligen, som till exempel hägg. En kraftig beskärning och gödning görs därför för att få fart på växtligheten på nytt.

När växter är gamla kan man nyplantera, men det är kostsamt. Istället jobbar man med beskärning för att få buskarna att se ut som de var tänkta att göra.

Lanskapslaget har tagit fram tips för den egna trädgården. Några av punkterna:

• Många blommande buskar och träd samt buskar och träd med bär.
• Variation av arter och sorter.
• Perenner med olika blomningstider som avlöser varandra.
• Klätterväxter, gärna blommande som klematis, ros, kaprifol.
• Friväxande häckar och buskar, inte klippta.
• Solitärbuskar eller stamformer av buskar kan användas istället för träd.
• Undvik att plantera träd. Undvik tujor.

En växtlista med 40-50-talsväxter kommer läggas ut på hemsidan som pdf.

På Stockholmshems tid var bara den plattlagda uteplatsen hyresgästens ansvar, resten var värdens. I praktiken såg det inte ut så. Fortfarande råder oklarheter för många kring var gränsen går.

Lasse Berg på IT-underhåll ger gärna råd kring trädgårdarna. Kontakta i så fall styrelsens trädgårdsutskott, så förmedlar de kontakt.

Fråga kring gemensamt inköp av jord.

Diskussion kring vad underhåll och skötsel kostar. Vad kan vi hjälpas åt med i föreningen? Vad kan grannar göra för varandra? Lasse på IT-underhåll säger att han hittills inte tagit något betalt för den service han gett till boende.

Förslag att gemensamt städa torget och sopa och sköta. Förslag att starta frivilliggrupper som kan ansvara för sådana saker.

Lasse Berg menar att mycket har gjorts. De har beskurit och jobbat utifrån plan. Men mycket är kvar. Lasse säger att han tar bort ogräs där vildskott grott och blivit buskar och träd när det egentligen borde tas bort helt.

Han vädjar till alla boende att inte slänga plastpåsar i högen med trädgårdsavfall vid tennisbanan. Det innebär mycket extra jobb att stå och riva upp påsarna.

IT-underhåll är här minst en gång per vecka med 2-4 personer. 80-90% av tiden under perioden april-oktober. Övrig tid under vintrarna ägnas åt städning och beskärning.

Slutligen betonades vikten av helheten i området. Där är gestaltningsprogrammet och kontakten med trädgårdsentreprenören extra viktig.

Landskapslaget avslutade med att överräcka en presentbok om träd till föreningens trädgårdsutskott. Därefter tackade alla för visat intresse.

Vid pennan,

Carina Gillgren

10 aug 2014