Riktlinjer för förändring av bostadens in- och utsida

Skriven av: Styrelsen Brf Skönstaholm i Nyheter

 
Nyhet

Skönstaholm är ett område ritat med stor omsorg om detaljer och planerat i landskapet för att bilda ett litet samhälle. Området är idag mycket välbevarat och sammanhållet. Det gör området unikt och höjer det ekonomiska värdet på våra bostäder. Det ligger därför i allas vårt intresse att området fortsätter vara enhetligt och sammanhållet.
Om du som bostadsrättshavare eller hyresgäst vill göra förändringar inne eller ute, finns ett antal begränsningar i vad som är tillåtet, med eller utan ansökan om tillstånd. Styrande är att såväl byggnader som mark ägs av föreningen, och innehav av en bostadsrätt innebär att du, i stora drag, endast får ändra på det som är ditt underhållsansvar. Övriga ändringar kan vara möjliga, men först efter styrelsens medgivande.

Som vägledning för vad som är tillåtet, och när man behöver styrelsens medgivande har föreningen sammanställt dessa riktlinjer.
Riktlinjerna bygger på föreningens stadgar och de styrdokument som föreningen antagit. Stadgarna är grundläggande och beskriver bostadsrättsinnehavarens ansvar (12 §), föreningens ansvar (13 §) vilka förändringar av bostadsrättsinnehavarens bostad som kräver tillstånd (14 §), samt att all mark tillhör föreningen och att styrelsen måste godkänna de flesta bygg- och markarbeten utomhus (44 §).

I stadgarna framgår också att Skönstaholm är en kulturhistorisk värdefull miljö (44 §) och styrelsen har mot bakgrund av detta tagit fram dokumentet Antikvariska råd och riktlinjer. Detta dokument antogs vid föreningens årsstämma 2012 och är vägledande för föreningens fastighetsunderhåll, men är också en grund för vilka bygg- och markarbeten som tillåts. Styrelsen har också låtit ta fram motsvarande underlag för park- och trädgård samt inredning och ombyggnad av källare, för att undvika fuktskador.

När du vill bygga om, gör din ansökan i god tid
Tänk på ansökan ska göras skriftligt i god tid före arbetet ska påbörjas och minst sex veckor innan planerad start för större projekt. Ansökan skickas enklast till info@skonstaholm.se. Bifoga en bild av hur det ser ut i dag och en skiss eller ritning över vilka förändringar du har tänkt göra. Beakta att styrelsen har möte ungefär var fjärde vecka under höst, vinter och vår, men inga möten under sommaren.

Hyresgäst
Om du är hyresgäst gäller andra regler. Som hyresgäst har du inte rätt att genomföra förändringar i din lägenhet utöver renovering av ytskikt (målning, tapetsering osv).

Om tillstånd saknas
Ombyggnad som genomförs utan föreningens tillstånd kan medföra krav på dig att återställa lägenheten till ursprungligt skick. Föreningen kan annars låta genomföra sådan återställning på din bekostnad. I värsta fall kan också rätten till lägenheten förverkas.

Utförliga riktlinjer finns under: www.skonstaholm.se/dokument-ovrigt

17 jun 2018