Projekt

Projekt takrenovering (2016- )

I enlighet med föreningens underhållsplan drivs ett längre projekt där takbeläggningen på samtliga hus kommer att läggas om under en tioårsperiod. En till två längor kommer att läggas om varje år. Omläggningen består av nedtagning av gamla tvåkupiga betongpannor och läkt, läggning av ny underlagspapp, ny läkt och nya enkupiga lertegelpannor. Allt plåtarbete på taken kommer också att nyutföras av plåtslagare, och taksäkerhet för sotare, och snörasskydd kommer att utföras enligt dagens krav, eller högre.

Valet att byta från betongtegel till lertegel har gjorts i enlighet med Skönstaholms Antikvariska råd och riktlinjer. Enstaka tak har tidigare lagts om med tvåkupigt betongtegel, men styrelsen har beslutat att vid kommande takomläggningar återställa till det ursprungliga utförandet.

Projekt stambyte (2014-2016)

Byte av stammar för vatten och avlopp i samtliga bostadslägenheter har utförts under 2014 och 2015. Arbetet utfördes av SHT och Franzéns Rör och deras underentreprenörer. Alla bostäder har fått nya stammar ner till bottenplattan, nya rör för kall- och varmvatten samt nya badrum.

Projektets informationssida finns här: http://www.skonstaholm.se/dokument/stambytet/

Projekt energi (2014)

Efter utredning kring Skönstaholms framtida energiförsörjning fattades beslut om att fortsätta med fjärrvärmen. Hösten 2014 grävde Fortum ner nya primärfjärrvärmerör till våra fyra undercentraler. Föreningen investerade också i nya moderna undercentraler som väntas ge omkring 10 procent i minskad energiåtgång. Ett femårigt fjärrvärmeavtal slöts med Fortum, vilket också väntas ge lägre kostnader.

 

Projekt fönsterrenovering (2012)

Under 2012 genomför vi en välbehövlig renovering av samtliga fönster i Skönstaholm. Fönstren renoverades senast av Bruskes måleri i Stockholmshems regi under 90-talet. Resultatet av den renoveringen var det många som inte var nöjda med.

Den här gången utförs renoveringen av Tumba Glas och vi hoppas och tror att renoveringen av fönstren ska bli till belåtenhet för alla boende och att livslängden på fönstren ska öka avsevärt.

Projekt lekplats (2012)

Under många år var underhållet av alla yngre barns lekplats vid rundeln grovt eftersatt. Under våren 2012 fick lekplatsen därför en rejäl ansiktslyftning. I samarbete med pedagogisk expertis byggde vår trädgårdsentreprenör IT-Underhåll en ny lekplats vid rundeln.

Projekt centrumhus

En förstudie gällande alternativ användning av lokalerna i centrumhuset har gjorts. Alternativen som undersöks är anpassning av ytorna till lägenheter och/eller som lokaler. Arbetet går vidare med bla att kartlägga de kommersiella förutsättningarna för de olika alternativen.

Projekt takspolning (2010)

Under hösten 2010 har taken genomgått en ansiktslyftning genom takspolning.  Syftet är att förhindra återväxt av alger och mossa. Det återstår ett antal tak med brant lutning som planeras att åtgärdas under våren 2011. Samtidigt med takspolningen har dagvattenbrunnar rensats.

Projekt takplåtar och skorstensreparation

Efter besiktning så visade det sig att områdets takplåtar är i behov av reparation. Vi kommer att måla om och vid behov byta. Skorstenarna kommer att putsas om vid samma tillfälle och eventuellt förses med plåtkupa för att förhindra nederbörd att ta sig in i husen.

Projekt radonmätning

Styrelsen har beslutat att genomföra en komplett mätning av förekommande radonhalter i samtliga lägenheter. Resultatet kommer att ligga till grund för ev. framtida åtgärder.

Projekt låsbyte (avslutat)

Efter övertagandet från Stockholmshem åligger det föreningen att byta ut lås på gemensamma utrymmen, såsom källargångar och soprum. För att kunna ha samma nyckel till soprum, källargång och lägenhet kommer erbjudande om komplettering till egna lägenheten.

Projekt utemiljö

När Skönstaholm byggdes lades stor omsorg ner på vår utemiljö och att skapa samspel mellan hus och landskap. Kända trädgårdsarkitekter som Walter Bauer och Erik Anjou anlitades för att skapa utemiljön.

Underhållet har dock under många år varit försummat. Arbete pågår sedan hösten med att ta fram ett program med riktlinjer för upprustning och förvaltning av utemiljön. Det gäller allt från gallring av växtlighet till nyplantering. Gångvägar, lekplatser och ”rundeln” ingår även i planeringen. Programmet är en handlingsplan för kommande anläggningsarbete och skötsel.

Projektet påbörjades så smått under hösten 2010 med borttagning av växtlighet från vissa fasader och det kommer inte kunna slutföras förrän stambytet är klart.

Projekt 50-tal

Syftar till att skapa ett förråd av 50-talets tidstypiska lägenhetsdetaljer. Vid invändig renovering av lägenheter ombeds innehavaren att till föreningen lämna in originaldetaljer som inte vill behållas. Föreningen siktar på att bygga upp ett lager för de som är intresserade av att behålla ursprunget.

 

(Foto: K Hammer/Stockholms Stadsmuseum)

Fönsterrenovering
Projekt fönsterrenovering

Skönstaholms byggmästare