Fastigheter

Fastigheter

Föreningen äger fyra fastigheter som tillsammans bildar radhusområdet Skönstaholm.

Fastigheterna Dagen 2, Dagningen 1, Gryningen 1 och Kvällen 3, är särskilt värdefulla från kulturhistorisk synpunkt enligt stadsmuseets klassificering (grön klass). Förbud mot förvanskning av kulturhistoriska värden gäller enligt 8kap 13§ Plan- och bygglagen. I övrigt gäller varsamhetskrav och särskilda krav vid underhåll enligt PBL 8:17 och 14§§.

Skönstaholms byggmästare

Området delades in i fem grupper med olika entreprenörer:

1 Pelle Wahlstedt Byggnads AB Hus 1, 2, 3, 8.
2 Byggnadsfirman Carl Barton Hus 4, 5, 6, 7, 25.
3 AB Bostadsbyggen Hus 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21.
4 Byggästare Bertil Karlberg Hus 9, 10, 11, 12.
5 Byggästare Dan Åkerlund Hus 16, 22, 23, 24.

Av dessa gick Dan Åkerlund i konkurs och hans andel slutfördes av AB Bostadsbygge.

Fastighetsgränser Fastighetsgränser

Byggherrar SkönstaholmByggherrar