Förslag till nya stadgar

Skriven av: Stefan Gillgren i Nyheter

BRF Skönstaholm logo 2016-04-10

VIKTIGT MEDDELANDE TILL ALLA BOSTADSRÄTTSHAVARE I BRF SKÖNSTAHOLM

Föreningens stadgar behöver anpassas till följd av ändringar i bostadsrättslagen om andrahandsuthyrning. Detta är samtidigt ett tillfälle att utveckla stadgarna för att göra dessa mer informativa så att exempelvis fördelningen av underhållsansvaret för lägenheterna mellan föreningen och medlemmarna förtydligas.

Styrelsens arbete med de nya stadgarna har letts av Stefan Bergqvist, jurist med domstolsbakgrund. Det färdiga förslaget har även gåtts igenom av jurister hos vår förvaltare Storholmen samt av föreningsmedlemmarna Fredrik Simonsson och Anna Werner, som båda också är jurister.

Förslaget till nya stadgar bifogas detta meddelande. De nuvarande stadgarna finns på föreningens hemsida under fliken Dokument och Protokoll, www.skonstaholm.se/protokoll. Här nedan jämförs innehållet i de nya paragraferna med de nuvarande.

Styrelsen tar tacksamt emot synpunkter på förslaget till ändring av stadgarna före den 29 april 2016 så att eventuella kommentarer kan beaktas i god tid före föreningsstämman 1 juni då avsikten är att gemensamt fatta beslut i frågan.

Synpunkter eller frågor tas emot på info@skonstaholm.se.

/ Styrelsen

PDF: Förslag till nya stadgar, BRF Skönstaholm, 2016-04-10

PDF: Nuvarande stadgar, BRF Skönstaholm, antagna 2011-10-16

Sammanfattning av förändringarna:

Förslagets § 1 till nya stadgar överensstämmer i huvudsak med § 1 och § 25 första stycket i de nuvarande stadgarna. I förslaget betonas vikten av att bostäderna används för permanent boende. När det gäller uthyrning av ”andra lägenheter” än bostäder föreslås användningen av uttrycket ”lokaler” i bostadsrättslagen.

Förslagets §§ 2-8 om Medlemskap överensstämmer i huvudsak med §§ 2-3 och 5-9 i de nuvarande stadgarna men har delvis omarbetats i redaktionellt hänseende. Nuvarande § 4 har flyttats till ett eget senare avsnitt om avgifter till föreningen (se nedan).

I § 2 första stycket första meningen har upplåtelse till juridisk person strukits i förhållande till nuvarande stadgar med hänsyn till vikten av ett permanent boende i föreningens hus. Detta krav har för övrigt tagits in som en grund att vägra medlemskap i föreningen genom förslagets andra stycke andra meningen i samma paragraf.

Beträffande andelsförvärv i § 7 har det i andra stycket lagts till att varje andel måste uppgå till minst 10 procent.

Förslagets §§ 9-11 om Avgifter till föreningen bygger främst på nuvarande § 4.

I § 9 fjärde stycket har den del av årsavgiften som avser elektrisk ström utgått. Samma paragrafs femte stycke har lagts till för eventuella framtida behov av hur betalning för kabel-TV etc. ska beräknas.

I § 10 andra stycket regleras ersättningsfrågan vid andrahandsuthyrning.

I § 11 första stycket föreslås en avgift för sotningstjänster.

Förslagets §§ 12-28 återfinns delvis i nuvarande §§ 11-23 av stadgarna men är uppdelade i två huvudgrupper, §§ 12-20 om Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter och §§ 21-28 om Förverkande.

§ 12 om Bostadsrättshavarens ansvar svarar mot nuvarande § 11 första till tredje styckena men uppräkningen av vad som hör till lägenhetens inre föreslås bli än mer utförlig. Avsikten är att tydliggöra vad som redan gäller och denna detaljreglering har hämtats från mönsterstadgar hos ledande bostadsrättsorganisationer som HSB, Riksbyggen och Bostadsrätterna.

På motsvarande sätt har det i § 13 om Föreningens ansvar, och som delvis svarar mot nuvarande § 39, införts en uppräkning av vad som hör till föreningens ansvarsområde.

I § 14 om Förändring i lägenhet, och som svarar mot nuvarande § 12, föreslås att åtgärder som kräver styrelsens godkännande exemplifieras i enlighet med bostadsrättslagen.

§ 15 om Brand- och vattenledningsskada svarar mot nuvarande § 11 fjärde stycket men har redaktionellt anpassats till vad som föreskrivs i bostadsrättslagen.

§§ 17 och 18 om Sundhet, ordning och gott skick respektive Tillträde till lägenheten svarar mot nuvarande §§ 13 och 14, men texten har utökats i enlighet med bostadsrättslagen.

§ 19 om Andrahandsupplåtelse svarar mot nuvarande § 15 men föreslås få en delvis annan lydelse hämtad från Bostadsrätternas normalstadgar.

§§ 21-28 om Förverkande svarar mot nuvarande §§ 19-23 men föreslås redaktionellt i högre grad bli nära knutna till regleringen i bostadsrättslagen. Nuvarande § 18 framgår av 7 kap 16 § bostadsrättslagen och är därför inte nödvändig.

Förslagets §§ 29-35 om Föreningsstämma föreslås bli delvis utökat i förhållande till nuvarande §§ 30-36.

§ 29 om Föreningsstämma har samma innehåll som för närvarande är uppdelat på §§ 30-31 i nuvarande stadgar.

I § 30 om Motioner, och som svarar mot nuvarande § 32, har kompletterats med en tidsangivelse för när sådana senast ska lämnas.

I § 31 om Dagordningen vid en föreningsstämma, och som svarar mot nuvarande § 33, har turordningen mellan 2 och 3 ändrats och smärre ändringar i punkterna 4, 5, 15 och 16 företagits.

I § 32 om Kallelse till föreningsstämma, och som svarar mot nuvarande § 34, har sättet för att kommunicera andra meddelanden till medlemmarna anpassats till vad som redan tillämpas.

§ 33 om Rösträtt svarar mot nuvarande § 36 och innehåller främst ändringar beträffande ombud och fullmakt för medlem. Ett ombud föreslås bara kunna företräda en medlem åt gången och en fullmakt gälla högst ett år från utfärdandet.

§ 34 om Röstningsförfarandet och § 35 om Protokoll vid föreningsstämma är nya. Nuvarande § 35 innehåller vad som redan framgår av bostadsrättslagen och har därför ansetts obehövlig.

Förslagets §§ 36-42 om Styrelse och revisorer återfinns i §§ 24-29 samt § 37 i de nuvarande stadgarna.

§ 37 om Konstituering och firmateckning svarar mot § 25 andra och tredje styckena i nuvarande stadgar. § 37 första stycket i förslaget föreslås bli utvecklad i förhållande till nuvarande § 25 andra stycket. § 37 andra stycket i förslaget föreslås bli ändrad i förhållande till § 25 tredje stycket så att föreningens firma kan tecknas, förutom av styrelsen, också av minst två styrelseledamöter i förening.

I § 38 om Styrelsens beslutsförhet, och som svarar mot nuvarande § 25 fjärde stycket, föreslås den ändringen att kravet för giltigt beslut fordrar enhällighet när för beslutsförhet minsta antal ledamöter är närvarande slopas.

I § 39 om Föreningens fastighet och tomträtt, och som svarar mot nuvarande § 27, föreslås den ändringen att styrelsen eller firmatecknare får ansöka om inteckning eller annan inskrivning i föreningens fastigheter.

§ 40 om Räkenskapsår och årsredovisning svarar mot nuvarande § 26 och innebär enbart en anpassning till vad som krävs enligt nutida redovisningsstandard.

§ 41 om Revisorernas sammansättning svarar mot nuvarande §§ 28-29 och det föreslås ett tillägg så att en suppleant ska kunna utses. Kravet på att minst en revisor ska vara auktoriserad anses obehövligt.

I § 42 om Framtida underhåll, och som svarar mot nuvarande § 37, föreslås underhållet av föreningens hus bli säkerställt genom upprättande av en underhållsplan.

Förslagets §§ 43-47 där Övriga frågor samlats har motsvarigheter i nuvarande §§ 38-41.

§ 43 om skyddsrum svarar mot nuvarande § 38 och förtydligar att samtliga boende i området kan hyra skyddsrummen.

§ 44 om den yttre miljön svarar mot nuvarande § 39. Texten om föreningens ansvar för det yttre underhållet föreslås bli flyttad till § 13.

§ 45 om Grannskapsklubben Skönstaholm svarar mot nuvarande § 40 och är i huvudsak oförändrad.

§ 46 om fördelning av tillgångar om föreningen upplöses svarar mot nuvarande § 41 första stycket och är i huvudsak oförändrad.

§ 47 om stadgarnas förhållande till lagstiftning svarar mot nuvarande § 41 andra stycket och föreslås bli mer utförliga.

14 apr 2016