Dräneringen i Skönstaholm 2018

dränering_2

2018-08-28

Viktig information till boende i hus 1 och 2

Bostadsrättsföreningen har kontrakterat företaget Grundkedjan AB för dränering av hus 1 (Söndagsvägen 100–114). I uppdraget ingår även byte av kallvattenledningen mellan hus 1 och 2. Detta innebär att boende på Söndagsvägen 96 och 98 också kommer påverkas.

Arbetena påbörjas den 10 september och beräknas vara färdigt i slutet av oktober. Arbete kommer att pågå vardagar 7–16. Arbetena uppskattas ta 7 veckor plus tid för extraarbeten som tillkommer som byggtiden, så räkna med att det tar lite längre tid. Under tiden som dräneringen pågår kommer både fram- och baksida på ert hus vara en arbetsplats. Entreprenören kommer dessutom behöva nyttja parkeringsplatserna 5083, 5084, 5085, 5086 och 5087 då arbetena på framsidan av hus 1 pågår. De som hyr dessa platser kommer inte behöva betala hyra under tiden parkeringsplatserna nyttjas av entreprenören.

 

Förberedelser

Om ni har växter som ni vill spara kommer det finnas möjlighet att under arbetet förvara dem i ett ”växthotell” som kommer finnas tillgängligt bakom parkeringsplatserna vid vändplanen, bakom sophuset. Växter som är för stora att flytta för hand ska märkas upp med ett plastband, och boende hanterar sedan dessa tillsammans med entreprenören när arbetet startar. De kan hjälpa till att flytta växter med grävmaskin.

Pallkragar och plastband finns i källargången under Söndagsvägen 100. Jord finns i en stor säck bredvid nedfarten till tennisplanen. Tänk på att plantera växterna tätt för att få plats med alla växter.

Vi ber er även att ta bort fasta strukturer såsom till exempel trädäck och planteringslådor. Dessa måste vara borttagna när dräneringsarbetet på baksidan påbörjas (se nedan). Kostnaden för bortforsling av eventuella kvarvarande fasta strukturer och övrigt lösöre (trädäck, utemöbler, grillar, blomlådor, etc.), som måste avlägsnas av entreprenören, kommer att debiteras respektive bostadsrättshavare/hyresgäst. De bodar som nu står en bit från husen behöver inte flyttas för att dräneringsarbetet ska kunna genomföras. Plattläggning behöver inte heller flyttas ifall ni inte vill ta tillvara plattorna för användning på annan plats eller liknande, de behövs inte för återställandet.

Eftersom dräneringen kommer påbörjas på framsidan av hus 1 är det inte nödvändigt att baksidorna är förberedda till den 10 september, utan baksidorna ska vara färdiga till den 1 oktober, det gäller även Söndagsvägen 96 och 98.

Staketen mellan baksidorna kommer monteras ner av entreprenören. Nya staket kommer uppföras enligt det återställningsprogram som utarbetas för hus 1 (se nedan).

Om möjligt ska boende i hus 1 flytta brevlådan till andra sidan gångvägen för att minska risken av att postlådan skadas. Flytten av postlådorna ansvarar de boende själva för och måste vara genomförd senast till den 10 september.

För att undvika skador på utomhusarmaturerna på baksidan av hus 1 måste de monteras ner. De boende kontaktas när det är dags eftersom elen till lamporna måste vara avstängd när arbetet sker.

Planen är att man ska kunna använda entrédörrarna under hela arbetet. Väggfasta trappor kommer inte monteras. Dräneringen innebär djupa gravar utmed huset som kommer skyddas med staket enligt regelverket, men var uppmärksam på att det är djupt. Det är mycket viktigt att hålla uppsikt på små barn som i värsta fall kan ta sig förbi skyddsstaketen.

Det kommer att ske ett kortare avbrott på vattnet (~2h) i samband med att den nya kallvattenledningen mellan hus 2 och 1 tas i bruk. Avbrottet kommer ske dagtid och de boende kommer få separat information när det är dags.

 

Informationsmöte

Ett informationsmöte hölls för boende i hus 1 och 2 den 20 augusti kl. 19.00 i föreningslokalen i Centrumhuset. Vid mötet medverkade representanter från bostadsrättsföreningens styrelse, Storholmen förvaltning och Grundkedjan. Mötet syftade till att närmare informera om dräneringsarbetet, tidplan och förberedelserna inför dräneringen. Denna text har uppdaterats utifrån de frågor som kom upp.

Om du har fler frågor, tveka inte att ta kontakt enligt kontaktuppgifterna nedan.

Vi är tacksamma för era iakttagelser om områden där det brukar svämma över vid regn eller där det på vintern bildas is.

 

Frågor fram till 1 september

Frågor angående hantering av växter och uteplatser fram till den 1 september kontakta styrelsen på info@skonstaholm.se.

 

Frågor efter 1 september

För att frågor från och med arbetet startar den 1 september kontakta våra projektledare på Storholmen:

Martina Andersten & Urban Bladin

Projektledare Storholmen

tel: 08-520 252 00

E-post: projekt@storholmendirekt.se

För direkta frågor kring flytt av växter eller liknande kan ni kontakta entreprenören Grundkedjan direct. Dock ej för frågor som bör dokumenteras eller beslutas om, då är det alltid bättre att vända sig till Storholmen som vid behov kontaktar Grundkedjan och/eller styrelsen.

Entreprenör dränering:

Jan Magnusson

Projektledare Grundkedjan

tel: 070-589 53 33

E-post: jm-konsult@telia.com

 

Efter dränering

Efter genomförd dränering kommer marken återställas enligt det program som Landskapslaget tagit fram. Landskapslaget har, utifrån Walter Bauers tidiga skisser, tagit ett helhetsgrepp kring hela området för att ta fram viktiga karaktärer och skapa en sammanhållen gestaltning och utformning av området, men även tittat specifikt på vad som karaktäriserar respektive länga. Efter dräneringen kommer tidigare byggda konstruktioner och byggnationer ej att återställas och det är inte tillåtet att uppföra dessa igen utan tillstånd från styrelsen.

Närmare information om återställningen och möjliga tillval kommer under hösten. Återställningsarbetet är planerat till våren 2019. Upphandling av entreprenör för återställningen sker efter sommaren.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen