Axplock 2018-06-17

Skriven av: Styrelsen Brf Skönstaholm i Nyheter

Axplock

Dränering
Dräneringen av hus 19 håller på att avslutas. Vid arbetet upptäcktes att tre kallvattenledningar måste bytas ut. Bytet av kallvattenledningarna innebär att dräneringsarbetet förlängs med ytterligare tre veckor. Detta ska dock inte påverka tidsplanen för återställningen efter dräneringen. Uppdatering 2018-06-18: Återställningen vid länga 19 och 24 utförs av Abtot och Landskapslaget och inleds med ett uppstartsmöte den 20 juni. Veckan efter midsommar drar återställningsarbetet igång. Arbetet för båda längorna beräknas ta totalt ca 8 veckor och börjar med länga 24. Återställningen vid länga 19 dröjer sannolikt till augusti.

En besiktning av den tidigare entreprenörens dräneringsarbete vid hus 19 har genomförts och resultatet visar på betydande brister. Nu väntar en rättslig process med målsättningen att föreningen ska få tillbaka entreprenadarvodet samt ersättning för de merkostnader som det felaktigt utförda arbetet medfört.

Kommande vecka kommer styrelsen slutföra upphandling av dränering av hus 1 (Söndagsvägen 100–114). Planen är att arbetet ska kunna påbörjas i mitten av augusti. Boende i hus 1 kommer att informeras separat när upphandlingen är klar.

Garantibesiktning av fönstermålning
Styrelsen har tidigare skickat ut en enkät om garantibesiktning av fönstermålning. Besiktningen genomförs den 20 juni med start kl. 07.00. Vi uppmanar alla boende på Skönstaholmsvägen att anmäla målningsskador på fönstrens utsida via den länk som tidigare skickats ut. Har ni möjlighet att vara hemma eller lämna nyckel till hemmavarande granne eller styrelsen så underlättar detta besiktningen av fönstren på andra våningen.

Takrenovering
Styrelsen har tidigare beslutat om takomläggning för områdets samtliga hus. Styrelsen har beslutat att anlita Johanneshovs plåtslageri för takomläggning av längorna 10 och 11 (Skönstaholmsvägen 16–44). Företaget har tidigare genomfört takrenovering i området. Arbetet på hus 11 (Skönstaholmsvägen 30–44) påbörjas i mitten av augusti och pågår i 6–7 veckor. Åtgärderna ingår i den plan för takbyten som tidigare utarbetats. Hus 10 påbörjas efter nyår. Boende i längorna 10 och 11 kommer att informeras separat.

Dörrmålning
Föreningen har anlitat företaget Stadig hand för att måla ytterdörrarna på hus 2, 4 och 5 (Söndagsvägen 60–76 resp. 86–98). Boende kommer inom kort att kontaktas av styrelsen.

Armaturer
Brf Skönstaholm har beviljats bidrag för förvaltning av värdefull kulturmiljö på 47 000 kr. Länsstyrelsens skriver i sin motivering att ”Radhusområdet Skönstaholm har höga kulturhistoriska värden. Det är angeläget att byggnaderna varsamt restaureras så att kulturhistoriska värden bevaras”. Bidraget avser tillverkning av glas till våra originalarmaturer vid entrédörrarna. Berörda boende att kommer kontaktas när glasen är färdiga för montering.

Nya riktlinjer
Många renoveringsprojekt planeras inför sommaren. Skönstaholm är unikt och mycket välbevarat och sammanhållet. Det höjer det ekonomiska värdet på våra bostäder. Därför ligger det i allas vårt intresse att området fortsätter vara enhetligt och sammanhållet.

Om du som bostadsrättshavare eller hyresgäst vill göra förändringar inne eller ute, finns ett antal begränsningar i vad som är tillåtet, med eller utan ansökan om tillstånd. För att underlätta planeringen av ditt projekt finns nu ett nytt dokument: ”Riktlinjer för förändring av bostadens in- och utsida”. Ta gärna en titt på dessa riktlinjer innan du ger dig i kast med ditt bygg- eller renoveringsprojekt. Du hittar riktlinjerna på föreningens hemsida: www.skonstaholm.se/dokument-ovrigt.

Bredband
Som styrelsen tidigare informerat om så har föreningen tecknat ett kollektivt bredbandsabonnemang med Bahnhof. Övergången kommer ske 2018-10-01. Vi vill påminna om att det är varje boendes ansvar att avsluta befintligt internetabonnemang till 2018-10-01 för att undvika dubbla kostnader.

Laddplatser
Som styrelsen tidigare informerat om så har föreningen inlett ett samarbete med företaget Eways för installation av laddstolpar till våra kommande laddplatser för elbilar. Arbetet är något försenat och beräknas nu vara färdigt efter sommaren.

Trädgårdsavfall
Styrelsen vill uppmärksamma alla boende på att det finns en kompost nere vid tennisbanan där allt trädgårdsavfall kan läggas. Det ser inte bara tråkigt ut med löv- och rishögar i skogen utan kan också innebära en brandfara när det är torrt ute.

Ny styrelse
Den nya styrelsen har efter stämman arbetat hårt för att sätta sig in i bostadsrättföreningens alla pågående och kommande projekt, samt de frågor som kräver extra bevakning i framtiden. Den nya styrelsen är:

Henrik Segerpalm, ordförande
Dag Lundén, vice ordförande
Linda Westin, sekreterare
Magnus Jung, kassör
Robin Divander, ord. ledamot, Trädgård och skötsel
Fredrik Burman, ord. ledamot, Bygg och fastighet
Petter Bergström, ord. ledamot, Drift, parkering och uthyrning
Klara Strandå, suppleant, Trädgård och skötsel
Gunnar From, suppleant, Bygg och fastighet
Uno Helmersson, suppleant, Drift, parkering och uthyrning

Har du frågor, synpunkter eller vill engagera dig, skriv då till styrelsen: info@skonstaholm.se.

Sköna sommarhälsningar!

/Styrelsen

17 jun 2018