Axplock 2017-09-18

Skriven av: Stefan Gillgren i Nyheter

Dränering

Styrelsen har beslutat att anlita företaget Grundkedjan AB för omdräneringen av hus 19 och 24. Det är samma företag som åtgärdade dräneringen vid hus 17 tidigare. Landskapslaget har tagit fram en gestaltningsplan för hur marken vid entréer och baksidor ska se ut efter dräneringsarbetena. Vi kommer att bjuda in till ett informationsmöte där dessa planer ska presenteras.

En trasig spolbrunn utanför Skv 97 som orsakat avloppslukt kommer också att åtgärdas, men av en annan firma.

Takrenovering
Takomläggningen på länga 14 och 15 (Skv 15-49, förutom 37-43) har påbörjats av DB Tak enligt plan. Boende i dessa längor informeras separat under arbetets gång.

Städdag
Höstens gemensamma städdag kommer att hållas lördag 14 oktober, kl. 10-14.

Belysning
Några av belysningsstolparna i området har slutat fungera och ska åtgärdas av elektriker. Belysningen kring Lokalen, grovsoprummet och parkeringsplatserna bakom grovsoprummet ska också förbättras, bland annat med en ny belysningsstolpe.

Sopskåp i källargångar
De gamla sopskåpen i källargångarna som idag används som förråd ska inventeras och hyras ut. Styrelsen uppmanar alla som disponerar sopskåpen att märka dessa med namn, adress och telefonnummer. De skåp som inte är märkta på städdagen 14 oktober kommer att tömmas med hjälp av förvaltaren.

Laddplatser
Senaste årsmötet gav styrelsen i uppdrag att anlägga laddstolpar vid några parkeringsplatser i området. Ett flertal leverantörer har varit på besök och vi väntar nu på de sista offerterna. Med hänsyn till placering och närhet till elcentral har platserna 5001-5014 konstaterats vara bäst lämpade för laddboxar. För att kunna ta del av Naturvårdsverkets bidrag måste ansökan vara inlämnad senast i november. Projektet kommer att informera i separat informationsblad.

Vattenutkastare vid rundeln
En ny vattenutkastare har installerats på gaveln av Skv 28 för att underlätta spolning av isbana på rundeln till vintern. En ny vattenslang kommer också att köpas in.

/ Styrelsen

18 sep 2017