Axplock 2015-11-09

Skriven av: Stefan Gillgren i Nyheter

Axplock

Axplock från styrelsemötet 2015-11-09

Längledare
Ett första möte har hållits med de nya längledarna. Där diskuterades rollen, ansvarsområden och behov. Tanken med längledarna är att de ska vara en länk mellan styrelsen och de boende. De ska hjälpa till att se behov av insatser i park och trädgård, men även underhållsbehov på husen. De ska också hjälpa till att leda arbetet på städdagarna.

Följande personer ingår i gruppen längledare:

Martin Willert, Sön 108
Kalle Sandell, Sön 92
Hugo Bennerdt, Sön 68
Karin Ragnar, Sön 46
Jimmy Fischer, Sön 69
Lasse Hansson, Sön 55
Sofia Kax, Skv 22
Pontus Björlin, Skv 42
Ulrika Sjöholm, Skv 60
Ludvig Brahme, Skv 37
Mia Widoff, Skv 79
Emma Lövbrand, Skv 74
Lisa Burman, Skv 88
Petter Berndalen, Skv 103
Klara Strandå, Skv 103
Petra Muda, Skv 113

Nästa möte är den 26 november. Vill du vara med – mejla till tradgard@skonstaholm.se.

Armaturintresserad
Trädgårdsutskottet efterlyser även en person som kan hjälpa till med att utreda renoveringar av våra ytterarmaturer. En del av dessa är i dåligt skick. Mejla till tradgard@skonstaholm.se för mer information!

Cykelbana längs Nynäsvägen
Föreningen har kontaktats av Trafikkontoret på Stockholms stad. De har i uppdrag att förbättra och bredda gång- och cykelvägen längs Nynäsvägen. Avståndet mellan vår mark och Nynäsvägen är ganska kort och ett av de alternativ de tittar på innebär ett intrång på vår fastighet. Cykelvägen skulle då gå närmare den mur och det plank som avgränsar de egna skötselytorna vid Skv 83-103. En del träd skulle också behöva fällas. Brf Skönstaholm skulle då ersättas ekonomiskt för detta fastighetsintrång.

Ett annat alternativ de tittar på är att dra den nya cykelvägen utanför vår fastighet. Den befintliga bullervallen skulle då behöva flyttas närmare Nynäsvägen vilket sannolikt innebär att ett nytt bullerplank behöver byggas. Denna lösning är dock dyrare för staden och det är oklart vad deras budget medger.

Styrelsen har i möte med stadens projektledare gjort klart att det bästa för våra medlemmar och hyresgäster vore ett nytt bullerplank.

Trafikkontoret kommer inom kort att skicka ett brev till dem som bor närmast Nynäsvägen med önskemål om synpunkter. Det går bra att mejla sådana till oss i styrelsen på info@skonstaholm.se så sammanställer vi dessa och skickar in. Även boende i övriga Skönstaholm är välkomna att höra av sig i frågan!

Dränering
Arbetet med dräneringen går enligt tidplan och Skogås Entreprenad har inte stött på några större problem eller hinder. Återställning av marken kring hus 17 och 19 kommer att påbörjas till veckan. Den asfalt de var tvungna att gräva bort för att komma under portalen med grävmaskinen ska återställas. Likaså ska de planteringar som skadats återställas i möjligaste mån.

Marken vid de uppgrävda områdena kommer sannolikt att sätta sig lite under vintern, så vänta med egna planteringar till våren.

Frågor besvaras av Ted Bergstrand på Storholmen (ted.bergstrand@storholmen.se, 08-520 252 54) eller arbetsledare Challe på Skogås Entreprenad (070-962 82 75).

Egna renoveringar
Styrelsen får många frågor om olika renoveringsåtgärder i husen. Vi har fattat beslut om att vattenburen golvvärme inte är tillåtet. Det gemensamma värmesystemet inklusive radiatorer är föreningens ansvar och framtida skador på och följdskador från detta belastar föreningen. Vi vill därför inte ha individuella lösningar. Dessutom ökar energiförbrukningen något.

Vi har också sagt nej till mekanisk frånluft kopplad till ventilationskanalerna eftersom det sätter självdraget ur spel och ökar energiåtgången.

Kom ihåg att alla större ingrepp ska ha tillstånd från styrelsen i förväg. Mejla önskemål till info@skonstaholm.se och bifoga skiss eller ritning.

Trappor och fasader
Murarfirma CTJ har utfört ytterligare några mindre reparationer av fasader och trappor. Vi vet att det finns fler trappor som behöver åtgärdas men vi tar dessa till våren.

Tvättstuga 2
Tvättstuga 2 är nu återställd och klar.

Garantibesiktning fönstermålning
De målningsarbeten som Tumba Glas gjorde ska garantibesiktas. Vi har dock beslutat att skjuta på det till våren. En enkät kommer att komma ut inför besiktningen där alla har möjlighet att rapportera in eventuella brister.

Info till nyinflyttade
Styrelsen har tillsammans med Grannskapsklubben tagit fram ett informationsblad till nyinflyttade. Vi bifogar detta dokument så att alla i föreningen också får denna information.

Välkomstinfo Brf Skönstaholm, 2015-11-12

Trevlig helg!

/ Styrelsen

13 nov 2015